Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ορισμοί (σύμφωνα με τον Κανονισμό):

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική,ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του ενλόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση μεδιαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή οσυνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε:

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από εσάς τυγχάνουν επεξεργασίας από υπεύθυνους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ:

 1. συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα που παράγονται όταν χρησιμοποιείται το δικτυακό τόπο www.dei.gr ή το subdomain του διαγωνισμού art.dei.gr.
 2. μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας τα σχετικά υποχρεωτικά πεδία,το όνομα, επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου σας
 3. μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί, εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας επιλέγοντας τα σχετικά προαιρετικά πεδίαή τις ρυθμίσεις της συσκευής σας, τα ακόλουθα προσωπικάσας δεδομένα:
  • ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, δηλαδή τη διενέργεια του διαγωνισμού και μελλοντική επικοινωνία και ενημέρωσή του χρήστη για ενέργειες και προϊόντα της ΔΕΗ.

Γιατί Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα

Η ΔΕΗ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα δεδομένα

 • Για την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μας μαζί σας στο πλαίσιο του διαγωνισμού.
 • Για ενημέρωση σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και προσφορές.
 • Για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε κακόβουλης χρήσης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην ιστοσελίδα μας.

Σε περίπτωση που χρειαστεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται παραπάνω, θα σας ειδοποιήσουμε αναλόγως και εκ των προτέρων και θα επιδιώξουμε τη συναίνεσή σας.

Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση των προαναφερθέντων σκοπών, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους – κριτική επιτροπή του διαγωνισμού για την κρίση των έργων και την ανάδειξη νικητών. Περισσότερες πληροφορίες για την κριτική επιτροπή θα δείτε στον ιστότοπο art.dei.gr

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται ταΔεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την ΔΕΗ:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασίατων προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή για όσο διάστημα απαιτείται για την επιδίωξη των νόμιμων συμφερόντων μας. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν 3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ενέργειας.

Τα Δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ταυτότητά σας.:

 • δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους,
 • δικαίωμα διόρθωσης μη ολοκληρωμένων ή ανακριβών προσωπικών δεδομένων σας,
 • δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όπου προβλέπεται ρητά από την νομοθεσία,
 • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο,
 • δικαίωμα να διαβιβάσετε τα δεδομένα σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
 • το δικαίωμα να αποσύρετε οποιαδήποτε συναίνεση που δίνετεανά πάσα στιγμή και χωρίς κόστος.

Σε περίπτωση που ασκήσετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά τα αιτήματα θα κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες στους οποίους έχουν δημοσιοποιηθεί τα δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιλέξετε να υποβάλετε σχετικό έγγραφο αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός ενός (1) μηνός για να σας παράσχουμε τις κατάλληλες κατευθύνσεις για τη διασφάλιση του αποτελεσματικότερου τρόπου. Το ως άνω διάστημα μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την περιπλοκότητα ή το σύνολο των αιτημάτων που υποβάλλονται.

Συγκατάθεση

Με την επιλογή «Συναινώ να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μου για διενέργεια διαφημιστικών ενεργειών» κατά την αποδοχή σας στην ενέργεια της ΔΕΗ, μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική καθώς και μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων δίνεται αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να μας αποστείλετε email στη διεύθυνση info@dei.com.gr

Αποποίηση

Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σύνδεσμοι που είναι υπό ευθύνη τρίτου φορέα, η ΔΕΗ δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ακολουθούν αυτοί οι ιστότοποι.

Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχονται με την παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή.

Οι Δεσμεύσεις Μας

Προκειμένου να διασφαλισθεί η ελαχιστοποίηση, η ακρίβεια και η πληρότητα των προσωπικών σας δεδομένων, η ΔΕΗ αναλαμβάνει να αναθεωρεί περιοδικά τα δεδομένα προκειμένου να τα διορθώσει ή να διαγράψει με ασφάλεια τα δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα. Η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, σύμφωνα με τα ισχύοντα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να είναι ασφαλή και να μην κινδυνεύουν από παραβίαση. Καθώς η παραβίαση μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση, μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, παράνομη πρόσβαση, ζημία ή γνωστοποίηση ή κακή χρήση από τρίτους, η ΔΕΗ μεριμνά και δρα προληπτικά ώστε τα δεδομένα να προστατεύονται μέσω συνεχών ελέγχων και διαρκούς ενημέρωσης λογισμικού και προστασίας προγράμματος από κακόβουλες ενέργειες και επιθέσεις..

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας, καθώς και εάν διαπιστώσετε ότι δεν τηρήσαμε τις αρχές που περιλαμβάνει η παρούσα Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε το συντομότερο δυνατόν στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΔΕΗ, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dei.gr (και subdomain art.dei.gr)

Ταχυδρομική διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 30, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο:

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισιάς 1-3, 115 23 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 6475600 | Fax: +30 210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr